Oyak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Oyak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

OYAK, üyelik koşulları, üye aidatları ve emeklilik yardımı nasıl yapılır.

OYAK hakkında çok sorulan sorular ve cevapları…

Üyelik Koşulları Ve Üye Aidatları
1.  Neden aidat ödüyorsunuz?
OYAK’ın sosyal güvenliğe ilişkin faaliyetleri temelde sigorta yöntemine dayandırıldığından, üyeler OYAK’a prim (205 Sayılı Yasa’da yer alan tanımıyla aidat) öderler.
2.  OYAK’a nasıl üye olabilirsiniz?
Kurumun üyeleri (daimi ve geçici) aşağıda gösterilmiştir:
a. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bilumum muvazzaf subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar ile Emekli Maaşı Sistemi’ne giren üyeler ve ölümleri halinde Sistem’e devam etmek isteyen eşleri Kurumun daimi üyeleridir.
 b. Uzman erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Kumandanlığı teşkilatında, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve bu Kurumun sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olacağı veya iştirak edeceği şirketlerde çalışan bilumum maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler Kurum’a daimi üye olabilirler.
c. Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan yedek subaylar Kurumun geçici üyeleridir. Geçici üyelikten daimi üyeliğe geçenler, Kurumca belirlenecek usuller dâhilinde hesaplanacak aidat farkını nemaları ile birlikte ödemek şartıyla, geçici üyelikte geçen süreleri ile daimi üyelik sürelerinin birleştirilmesini isteyebilirler.
Sivil Memurlar, OYAK üyelik başvuru formlarını (FORM NO: F.054) bağlı bulundukları ünite amirine onaylattıktan sonra yine bağlı bulundukları Personel Başkanlığı kanalı ile OYAK’a göndermelidirler. Sivil memurların OYAK üyeliğine başvurabilmeleri için devlet memurluğunda 1 yıllık aday memurluk süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Uzman Erbaşlar, görev yaptıkları yerdeki asgari tugay komutanlığı ya da eşiti komutanlık tarafından onaylanan OYAK üyelik başvuru formlarını (FORM NO: F.054) OYAK’a göndermelidirler.
OYAK ve OYAK’ın %50 sinden fazlasına sahip olduğu iştiraklerde görevli personel ise OYAK üyelik başvuru formlarını (FORM NO: F.054) bağlı bulunduğu kurum / kuruluşun İnsan Kaynakları bölümüne onaylattıktan sonra OYAK’a gönder-melidir.
Sivil memur ve Uzman erbaşlar OYAK üyelik başvuru formunu (FORM NO: F.054) birliklerinden veya OYAK web sitesi ana sayfadaki Üyelerimiz Bölümündeki “Başvuru Formları” bölümünden temin edebilirler.
3.  Müracaat Formu gönderildikten sonra üyelik ne zaman başlar?
Üyelik, işlemlerin tamamlanmasının ardından tahsis edilen üye numarasının bağlı bulunulan birlik mutemetliğine gönderilmesi ve maaş mutemetliği tarafından ilk maaş bordrosundan yapılacak olan kesinti ile başlar.
İlk aidatın mutemetlik tarafından kesilmemesi durumunda, aidat ait olduğu ay içerisinde olmak kaydıyla banka kanalıyla da gönderilebilir.
4.  Geçici üyelerin maaşlarından neden %5 aidat kesilmektedir?
Geçici üyelerin maaşlarından sigorta mantığı çerçevesinde kesilen %5 aidatlar, askerlik hizmetlerini yedek subay olarak yerine getiren geçici üyelerin görevleri süresince karşılaşabilecekleri ölüm ya da maluliyet riskleri karşılığında ödenecek olan ölüm-maluliyet yardımları primidir.
5.  Kesilen aidat yüzdesi nedir?
Aidat yüzdesi,
a) 205 sayılı OYAK Yasası’nın 18.maddesinin (a) bendinde belirlenen OYAK aidatına esas maaş tutarları üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için %10, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için %10, yedek subaylar için %5,
b) Ordu Yardımlaşma Kurumunda veya bu Kurumun %50 sermayesinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde çalışanlardan daimi olarak Kurum üyesi olmayı kabul edenlerin sigorta primine esas aylık ücretlerinden %10’dur.
6.  Üyelik süresinde herhangi bir nedenle kesilmeyen / kesilemeyen aidatlar için borçlanabilmek mümkün müdür?
Üyenin ücretsiz izin veya tayin dönemlerinden kaynaklanan eksik aidatları için, durumun resmi olarak belgelendirilmesi halinde OYAK’ın onayıyla Hizmet İhyası yapmak mümkündür. Bu hususla ilgili olarak, OYAK’taki mevzuata uygun işlem yapılır.
7.  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ödediği OYAK aidatlarının net maaşları içerisindeki payı nedir?
Aidatların hesaplanmasında baz alınan aidata esas maaşa üyelerin tazminatları ve diğer sosyal hakları gibi maaş ekleri dahil edilmemektedir.
Bu nedenle üyenin eline geçen net maaşı içinde OYAK aidatı oransal olarak daha düşük olmaktadır.
Yasa’da %10 olarak geçen bu oran net maaş içinde %5 – %6’ya denk gelmektedir.
Bunun yanı sıra, kesilen aidatlar gelir vergisinden muaftır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde de benzer uygulama devam etmektedir.
8.  İşe girme tarihi ile üyeliğin başladığı tarih arasındaki döneme ait aidat borçlanması yapabilmek mümkün müdür?

İlk OYAK aidatının kesildiği tarihten önceki dönemlere ilişkin borçlanma yapmak mümkün değildir.

Emeklilik Yardımı
1.  Emeklilik Yardımı’na kimler hak kazanır?
OYAK üyeliğinde 10 yılını doldurduktan sonra, görevli oldukları kuruluşlardan herhangi bir sebeple ayrılarak daimi üye statüsü sona eren üyeler Emeklilik Yardımı’na hak kazanır.
2.  Üyelik süresi ile Emeklilik Yardımı arasındaki ilişki nedir?
Çeşitli sebeplerle TSK’dan ayrılan daimi üyelerden
– Üyelik süresi 3 yıldan az olanlara hiçbir ödeme yapılmaz.
– Üyelik süresi 3 ile 10 yıl arasında olanlara, birikmiş aidatları nemasız olarak iade edilir.
– Üyelikte 10 yılını dolduranlar, Emeklilik Yardımı almaya hak kazanırlar.
Not: TSK’da görev yapamaz raporuyla ayrılıp maluliyet yardımı almaya hak kazanan üyelere ve vefat eden üyelerin varisçilerine üyelik süresine bakılmadan emeklilik yardımı ödenir.
3.  Emeklilik Yardımı hesaplanırken aidatın ne kadarı nemalandırılmaya esas teşkil etmektedir?
Daimi üyelerden alınan %10 aidat (prim), esas itibariyle üç ana unsurdan oluşmakta ve aidat içindeki payları kuruluş hesaplamaları ile
– Tasarruf Primi %89.6333,
– Riziko Primi %7.7500,
– Masraf Primi %2.6167 olarak saptanmış bulunmaktadır.
Muvazzaf daimi üyelerin emeklilik yardımı hesabının temelini, aidatın %89.6333′ lük bölümünü teşkil eden tasarruf primi oluşturmaktadır.
4.  Üyelikte 10 yılını doldurmadan görevden ayrılmak zorunda kalan üyeler için dışarıdan aidat yatırarak Emeklilik Yardımı’na hak kazanmak mümkün müdür?
OYAK üyeliği süresini tamamlamak amacıyla, isteğe bağlı aidat yatırmak mümkün değildir.
5.  Ayrılış tarihinde üyeye Emeklilik Yardımı nasıl ödenir?
Üyenin ayrıldığı yıla ilişkin Genel Kurul’un yapılmaması ve o yıla ait nema oranının da henüz kesinleşmemesi nedeniyle emeklilik yardımı ödemesi iki yıla yayılır.
– Ayrılış tarihi itibariyle kesinleşen nema oranlarına göre üyenin emeklilik yardımı hesaplanır ve en yakın ödeme gününde üyenin banka hesabına yatırılır.
– Üyenin ayrıldığı yıla ilişkin kâr payı ise ilgili yılın Genel Kurulu yapıldıktan ve o yıla ait nema oranının kesinleşmesini takiben hesaplanır ve Genel Kurulu takiben üyenin banka hesabına yatırılır.
Örneğin, ayrılış tarihi Şubat 2011 (Genel Kurul öncesi) olan bir üyenin Emeklilik Yardımı en son kesinleşmiş 2009 yılı nemasına göre hesaplanarak ödenir. Bu üyenin 2010 yılı kâr payı ise 2011 yılında yapılan Olağan Genel Kurul tarafından belirlenerek, Genel Kurulu takiben ödenir. Yine bu üyenin, 2011 yılına ait iki aylık kâr payı 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul tarafından 2011 yılı kâr payı kesinleştirildiğinde ödenir.
Ayrılış tarihi Olağan Genel Kurul sonrası olan (örneğin 30 Ağustos 2011) bir üyenin Emeklilik Yardımı, Nisan 2011 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul tarafından belirlenen 2010 yılı nemasına göre hesaplanarak ödenir. Bu üyenin 8 aylık 2011 yılı kâr payı ise, 2012 yılında yapılacak olan Olağan Genel Kurul tarafından 2011 yılı kâr payı kesinleştirildiğinde ödenir.
6.  Üyelerin aidat birikimleri nasıl nemalandırılmaktadır?
Daimi üyelerden alınan %10 aidat (prim), esas itibariyle üç ana unsurdan oluşmakta ve aidat içindeki payları kuruluş hesaplamaları ile
– Tasarruf Primi %89.6333,
– Riziko Primi %7.7500,
– Masraf Primi %2.6167 olarak saptanmış bulunmaktadır.
Emeklilik Yardımı, aidatın %89.6333′ lük kısmını teşkil eden tasarruf primi, tasarruf primlerine bileşik faiz esasına göre verilen yıllık %5 teknik faiz ve bunların toplamlarına isabet eden kâr paylarının toplamından oluşmaktadır.
Tasarruf primine isabet eden teknik faiz bulunurken aidatlar, sistemde kaldığı süre için adatlandırılarak hesaplanır.
Örnekle açıklamak gerekirse; üyenin 2011 yılı Haziran ayında emekli olması durumunda, emekli olduğu tarih itibariyle Emeklilik Yardımı içerisinde en son kesinleşen 2010 yılı nemasına göre 31.12.2010 tarihli rezerv tutarı ve 2011 yılı aidatları ödenir. Ancak bu durumda üyenin 2011 yılına ait 6 aylık kâr payı alacağı bulunmaktadır.
2012 yılı Mayıs ayında 2011 yılı kâr payının kesinleşmesini takiben, üyenin 2011 yılı kâr payı; 2011 yılı Ocak ayı aidatının 6 ay, Şubat ayı aidatının 5 ay, Mart ayı aidatının 4 ay, Nisan ayı aidatının 3 ay, Mayıs ayı aidatının 2 ay ve Haziran ayı aidatının 1 ay sistemde kalmış olması esaslarına göre hesaplanmaktadır.
Bu hesaplama yöntemine adatlandırma denilir.
OYAK üyelerinin kâr payı tutarlarını hesaplarken, emeklilik tarihinde kendilerine ödenmiş olan emeklilik yardımı tutarının tamamını, kâr payı kesinleşen yıl için kâr payı oranı ile sistemde kaldığı süre kadar nemalandırarak hesaplamaları doğru sonuç vermemektedir.
7.  Aynı dönemde işe başlamış OYAK üyelerinin Emeklilik Yardımları farklı olabilir mi?
Üyelerin nasıplarının, terfi tarihlerinin, derece ve kademe ilerlemelerinin farklı olması ve çeşitli sebeplerle kıst maaş alınması nedenleriyle OYAK üyelerinin birikimleri arasında fark oluşabilir.
İki farklı üye için aynı Emeklilik Yardımı’nın hesaplanabilmesi, her iki üyenin aynı tarihlerde aynı rütbe ve maaşları almış olmaları ve OYAK’a gelen aidatların bu maaşlar üzerinden kesilmiş olmasını gerektirir. Duhülü, rütbesi veya kıdemi eşit olmasına rağmen aldıkları maaşları ve dolayısı ile OYAK’a ödedikleri aidatları farklı olan üyelerin emeklilik yardımlarının eşit olmayacağı açıktır.
Herhangi bir sebeple üyeliği müddetince kıst maaş alan, hiç maaş almayan, kademe ve derece ilerlemesi farklı olan veya herhangi bir sebeple emsallerinden daha yüksek maaş alan OYAK üyelerinin aidat tutarları farklı olmakta dolayısıyla Emeklilik Yardımları arasında farklılık oluşmaktadır.
8.  Aidat iadesi ne zaman yapılır?
Çeşitli sebeplerle TSK’dan ayrılan daimi üyelerden OYAK’taki üyelik süresi 3 yıldan çok ve 10 yıldan az olanlara, OYAK’la ilişiğin kesilmesi durumunda aidat iadesi yapılır.
9.  Bugün itibariyle kesinleşmiş nemalara göre Emeklilik Yardımı tutarınızı nereden öğrenebilirsiniz?
Kesinleşmiş nemalara göre hesaplanan emeklilik yardım tutarlarını öğrenmek için web sitemizin Online Üye Hizmetleri bölümünden yararlanabilir veya OYAK Çağrı Merkezi’ni ( 312 415 61 00 ) arayabilirsiniz.
10.  OYAK üyeliği sona eren bir kişinin yeniden OYAK üyesi olması halinde üyelik süresinde birleştirme yapılması mümkün müdür?
OYAK üyeliği sona eren bir kişinin yeniden OYAK üyesi olması halinde üyelik süresinde birleştirme yapılması mümkün değildir. Yeni üyelik için yeni bir süreç başlatılır. Ancak mahkeme kararıyla göreve dönenlerde üyenin isteğine bağlı olarak hizmet ihyasına gidilebilir. (Mahkeme kararıyla göreve dönen üyelerin üyelik süresi ilk üyelikteki aidatın kesildiği tarihten geçerli olup üyelik süresinde kayıp söz konusu değildir)
11.  Aidat iadesi hangi durumda alınamaz? / Üye hangi durumda OYAK’tan ayrıldığında hiçbir ödeme alamaz?
OYAK üyeliğinin 3 yıldan az olması durumunda, üyeye hiçbir ödemede bulunulmaz.
12.  Emeklilik ya da ilişik kesme için OYAK’ın istediği belgeler nelerdir?
Türk Silahlı Kuvvetleri’yle (TSK’dan) ilişikleri kesilen görevdeki üyelerden istenen belgeler;
1.    Bağlı Olunan Kuvvet Komutanlığı tarafından hazırlanan İlişik Kesme Evrakı (Onay yazısı),
2.    Hizmet safahat cetveli,
3.    Son iki aylık OYAK kesinti belgesi,
4.    OYAK Üyeliği ‘nin devamını sağlayacak Emekli Maaşı Sistemi Katılım Formu, ya da OYAK Üyeliği’nin sonlandırılması için Emeklilik Evrakı Teslim Formu
TSK’dan ilişikleri kesilen uzman erbaş üyelerden istenen belgeler*;
1.    TSK ile ilişiğin kesildiği birlik tarafından tanzim edilen, OYAK’a hitaben yazılmış ilişik kesme üst yazısının ya da bağlı bulunan komutanlıklara hitaben yazılan ilişik kesme üst yazısının aslı ya da tasdikli sureti,
2.    Hizmet belgesi / Terhis belgesi.
3.    Son iki aylık OYAK kesinti belgesi,
4.    OYAK Üyeliği ‘nin devamını sağlayacak Emekli Maaşı Sistemi Katılım Formu, ya da OYAK Üyeliği’ nin sonlandırılması için Emeklilik Evrakı Teslim Formu
* Not: Talep edilen belgelerin bağlı olunan Birlik tarafından hazırlanması gerekmektedir.
(Sağlık sebebi ile ayrılanlarda sözleşme fesih onay yazısında ya da hizmet/terhis belgesinde hastalık türünün belirtilmesi gerekmektedir.)
Kaynak:OYAK

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Sedat Güzel dedi ki:

  Ayrıntılı anlatım ve bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Siteniz gayet başarılı ve kafamı karıştıran bir çok konuyu anlamamı sağladınız. İyi çalışmalar.

 2. denizciyiz dedi ki:

  Hemen hemen tüm asker tanıdıklarım OYAK üyesi ve çok memnunlar. Detaylı oyak üyesi olma şartlarını anlattığınız için teşekkürler

 3. kazim sumerkan dedi ki:

  Her kışlada Oyak bank vardı şuan varmı bilgim yok fakat oyak bankın askerler için oldukça fazla avantajları var

 4. Salim dedi ki:

  OYAK üyesi olduğunuz zaman birçok şeyden faydalanabiliyorsunuz ve bu sizi yararınıza oluyor, deneyin bence.

 5. Alper dedi ki:

  Aklımda oyak hakkında anlam veremediğim birkaç soru vardı, bu makale sayesinde soruların cevabını buldum.

 6. Yusuf ŞAKAR dedi ki:

  OYAK hakkında tüm içerik var burada. OYAK askeri alanda gerçekten önemli avantajları var.